Cookies

Používame cookies, niektoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky, iné môžeme používať len s vašim súhlasom. Prečítajte si viac o využívaných Cookies.

Nastavenie Cookies

Webová stránka parkovacidomdoas.sk používa rôzne cookies, niektoré sú nevyhnutné pre jej fungovanie, iné môžeme používať len s vašim súhlasom. Prečítajte si viac o využívaných Cookies.

Prevádzkový poriadok a všeobecné obchodné podmienky užívania garážového domu DOAS

Platné od 15.06.2023

Prevádzkovateľ:

D O A S, a. s.
Košická 5590/56,
821 08 Bratislava
IČO: 31 373 917
IČ DPH: SK 202 032 7144

Zapísaný v OR OS BA, oddiel: Sa, vložka č.: 622/B ( ďalej ako prevádzkovateľ )
Tel. č.: +421 2 50 702 888

Názov a lokalita prevádzky:

Parkovací dom DOAS
Kohútová ul., Bratislava

Počet parkovacích miest:

141

Prevádzková doba:

Pondelok – Nedeľa 00:00 – 24:00 hod. non-stop každý deň v týždni

Spôsob platenia:

Predložením parkovacieho lístka zo vstupného terminálu v automatickej pokladni alebo pridelenou parkovacou kartou

Poplatok za parkovanie:

 Cenník je zverejnený na webovej stránke: https://parkovacidomdoas.sk/

Čl. I
Podmienky parkovania

1. Tento prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá užívania parkovacích miest v garážovom dome DOAS (ďalej ako „garážový dom“) určených na parkovanie osobných motorových vozidiel alebo motocyklov ( ďalej ako „ motorové vozidlo“), medzi prevádzkovateľom garážového domu a medzi držiteľom alebo užívateľom motorových vozidiel. Parkovacie miesto je plošne vymedzená časť v garážovom dome a nie je samostatným nebytovým priestorom.

2. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v garážovom dome.

3. Užívať parkovacie miesto v garážovom dome môže len zákazník ( ďalej aj ako „vodič“ alebo „užívateľ“), ktorý akceptuje dohodu prevádzkovateľa o užívaní parkovacieho miesta ,tento prevádzkový poriadok, cenník a skutočnosť, že priestor garážového domu ako aj samotné zaparkované motorové vozidlá budú monitorované prostredníctvom dohľadových kamier, čím sa uzatvára dohoda o poskytovaní parkovacieho miesta.

4. Dohoda prevádzkovateľa a zákazníka o užívaní parkovacieho miesta v garážovom dome vzniká okamihom prevzatia parkovacieho lístka zákazníkom z vjazdového terminálu, emailovou objednávkou alebo dňom podpisu osobitnej písomnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, a odovzdaním plastovej parkovacej karty pre parkovanie na jednom vyznačenom, voľnom a na to určenom parkovacom mieste a zaniká úhradou všetkých pohľadávok prevádzkovateľa.

5. Zákazník má právo na parkovanie ním riadeného motorového vozidla bez prívesu na parkovacom mieste v garážovom dome nonstop, t.j. nepretržite 24 hodín denne.

6. Zákazník nemá právo parkovať na parkovacích miestach označených ako vyhradené pre konkrétnu právnickú alebo fyzickú osobu. V prípade porušenia tohto zákazu zákazníkom je prevádzkovateľ oprávnený upozorniť zákazníka lístkom za stierače , alebo na inom viditeľnom mieste, nasadiť na auto zákazníka technický prostriedok zabraňujúci odjazdu vozidla tzv. parkovaciu papuču a účtovať zákazníkovi manipulačný poplatok vo výške 120,- EUR jednorazovo spojený s odstránením parkovacej papuče + parkovné v zmysle platného cenníka za každú začatú hodinu, ako aj nechať motorové vozidlo zákazníka odtiahnuť na jeho náklady, ak sú splnené podmienky na jeho odstránenie podľa § 43 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v platnom znení.

Čl. II
Systém parkovania

1. Vjazd motorového vozidla:
Vodič zastaví pred vjazdovou závorou, ktorú otvorí zatlačením tlačidla pre výdaj parkovacieho lístka na vjazdovom termináli. Vodič si uchová vydaný parkovací lístok, alebo ak je vodič držiteľom platnej plastovej parkovacej karty („karta“), priloží kartu na čítacie miesto na vjazdovom termináli, ktorá overí aktuálnosť karty.

Zaparkuje motorové vozidlo na jednom vyznačenom, voľnom a na to určenom parkovacom mieste v garážovom dome.

Opustí parkovací priestor najbližším východom z garážového domu, pričom parkovací lístok, alebo kartu je vodič povinný zobrať so sebou. Priložením parkovacieho lístka alebo karty k RFID čítačke na vstupných dverách bude zákazníkovi umožnený vstup z Kohútovej ul. do garážového domu.

2. Postup pri skončení parkovania:
V platobnej stanici zaplatí vodič vozidla príslušnú hotovosť za dobu parkovania podľa cenníka, načítanú podľa dĺžky parkovania z parkovacieho lístka. Pokladňa mu potvrdí zaplatenie na parkovacom lístku a zároveň vytlačí daňový doklad.

Pri akýchkoľvek problémoch pri platení je možné komunikovať s obsluhou garážového domu prostredníctvom komunikátora, ktorý je umiestnený na platobnej stanici.

V prípade zaplatenia parkovného na recepcii AB DOAS z Košickej ul. 56 bude zákazníkovi účtovaný poplatok v zmysle platného cenníka a bude mu vystavený náhradný doklad o prijatí platby, pričom najbližší pracovný deň DOAS vystaví riadny daňový doklad o prijatí platby, ktorý bude doručený zákazníkovi na ním určenú e-mailovú adresu.

Po zaplatení zákazník urýchlene prejde k svojmu motorovému vozidlu. Pri pohybe v garážovom dome každá osoba má povinnosť dbať o svoju bezpečnosť, tak ako upravuje zákon o cestnej premávke.

3. Výjazd motorového vozidla :
Vodič zastaví pred výjazdovou závorou, vloží parkovací lístok do štrbiny výjazdového terminálu, na ktorom je vyznačená úhrada za parkovné, a ak boli splnené platobné a časové povinnosti pre výjazd, otvorí sa závora a vodič odíde motorovým vozidlom z garážového domu.

Vodič s platnou zmluvnou kartou vychádza z garážového domu priložením karty na čítacie miesto výjazdového terminálu, ktorý overí jej aktuálnosť a otvorí závoru.

Vodič je povinný opustiť garážový dom do 10 minút od zaplatenia parkovného. V prípade, že tak neurobí a automatická výjazdová závora mu neumožní odjazd z garážového domu, je povinný sa opätovne odobrať k platobnej stanici a doplatiť príslušný poplatok.

Vodič, ktorý zabudol zaplatiť parkovné a zistí to až pri výjazdovom termináli, nesmie odstaviť motorové vozidlo na výjazde, ale musí opustiť so svojim motorovým vozidlom priestor spred výjazdovej závory, zaplatiť poplatok v platobnej stanici a následné opustiť garážový dom.

Pokiaľ sa vodič rozhodne pre odjazd z garážového domu do 10 minút od času vjazdu do garážového domu potvrdeného na vjazdovom termináli, nepodlieha jeho pobyt v garážovom dome spoplatneniu (tolerancia prejazdu). Vložením parkovacieho lístka do štrbiny výjazdového terminálu mu bude umožnený výjazd z garážového domu bez úhrady parkovného.

Pri akýchkoľvek problémoch pri platení je možné komunikovať s obsluhou garážového domu prostredníctvom komunikátora, ktorý je umiestnený na výjazdovom termináli.

4. Pohyb osôb v garážovom dome, ktorý nesúvisí s užívaním parkovacieho miesta NIE JE POVOLENÝ.

5. V garážovom dome je prevádzka upravená dopravným značením a zákazník je povinný dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návštevníci garážového domu sú povinní dodržiavať dopravné značenie a riadiť sa pokynmi obsluhy garážového domu.

6. Rýchlosť jazdy motorovými vozidlami v celom garážovom dome je max. 10 km/hod. Najväčšia povolená výška pre motorové vozidlá, vstupujúcich do garážového domu je 2,1 m.

7. Vjazd do garážového domu nie je povolený motorovým vozidlám s pohonom LPG a CNG. Ak prevádzkovateľ zistí prítomnosť motorového vozidla na plynový pohon v priestoroch garážového domu, dá ho na náklady a riziko majiteľa (držiteľa) motorového vozidla bezodkladne odtiahnuť na určené miesto.

8. Zneužitie susedného parkovacieho miesta nesprávnym parkovaním motorového vozidla zákazníka bude posudzované ako parkovanie na dvoch (prípadne viac) parkovacích miestach a zákazník je povinný zaplatiť náhradu za všetky obsadené parkovacie miesta podľa platného cenníka.

9. Ak motorové vozidlo odstavené mimo vyznačených parkovacích miest tvorí prekážku cestnej alebo pešej doprave, prevádzkovateľ garážového domu ho bezodkladne dá na náklady a nebezpečenstvo zákazníka zablokovať technickým prostriedkom zabraňujúcim odjazdu motorového vozidla, zablokovať parkovací lístok a parkovaciu kartu, resp. nechať motorové vozidlo zákazníka odtiahnuť na jeho náklady a nebezpečenstvo.

11. Za účelom zabezpečenia splatnej (finančnej) pohľadávky voči zákazníkovi vzniknutej v súvislosti s parkovaním motorového vozidla zákazníka (cena za parkovanie, manipulačný poplatok spojený s odstránením parkovacej papuče, náhrada nákladov vynaložených na odtiahnutie motorového vozidla a pod.), patrí prevádzkovateľovi právo zadržať parkované motorové vozidlo v priestoroch garážového domu, a to i v prípade, že motorové vozidlo nepatrí zákazníkovi, ale tretej osobe (držiteľovi motorového vozidla). Prevádzkovateľ v takomto prípade oboznámi zákazníka o zadržaní motorového vozidla a dôvodoch zadržania motorového vozidla, pričom je oprávnený vlastnými prostriedkami zabrániť odjazdu motorového vozidla. Oprávnenie zadržať parkované motorové vozidlo v priestoroch garážového domu zanikne uspokojením zabezpečenej pohľadávky alebo poskytnutím dostatočnej zábezpeky.

12. Motorové vozidlá, ktoré sú umiestnené v garážovom dome, musia byť v riadnom technickom stave a musia byť schválené k používaniu v prevádzke. Akékoľvek odstránenie evidenčných značiek motorového vozidla, napr. za účelom nového prihlasovania motorového vozidla, je zákazník povinný vopred nahlásiť prevádzkovateľovi. Pokiaľ možno vzhľadom k stavu, či rozsahu poškodenia motorového vozidla dôvodne predpokladať, že sa ho chce vlastník zbaviť, bude s týmto motorovým vozidlom zaobchádzané v súlade s platnými právnymi predpismi.

13. Prevádzková doba v garážovom dome je stanovená : Pondelok – Nedeľa : NONSTOP (od 00.00 hod do 24.00 hod.).

14. V garážovom dome je zakázané vedenie motorových vozidiel osobami bez vodičského preukazu ako i výučba jazdy.

15. Cena za parkovanie v garážovom dome je stanovená pre každé motorové vozidlo podľa platného cenníka schváleného pre garážový dom prevádzkovateľom.

Čl. III
Povinnosti zákazníka

1. Pri zaparkovaní motorového vozidla vždy riadne uzavrieť a uzamknúť motorové vozidlo, zabezpečiť ho proti samovoľnému uvedeniu do pohybu a parkovať iba na jednom parkovacom mieste.

2. Dodržiavať všetky výstražné nápisy, dopravné značky a upozornenia nachádzajúcej sa pred a v garážovom dome a tento prevádzkový poriadok.

3. Dodržiavať všetky bezpečnostné a požiarne predpisy.

4. Pri pohybe v garážovom dome každá osoba má povinnosť dbať o svoju bezpečnosť, nezdržiavať sa v blízkosti závor, garážovej brány a ich pohyblivých častí.

5. Dbať na zvýšenú ohľaduplnosť k chodcom a neohroziť ich bezpečnosť.

6. Parkovacie miesto užívať len pre motorové vozidlo v technicky prevádzkyschopnom stave a parkovať len na vyznačenom parkovacom mieste. Zakazuje sa parkovať na miestach vyznačených ako vyhradené parkovacie státia pre označenú právnickú alebo fyzickú osobu.

7. Udržiavať čistotu a poriadok v garážovom dome.

8. Rešpektovať výkon čistenia a údržby priestorov garážového domu a za týmto účelom spôsobené dočasné obmedzenie užívania parkovacích miest.

9. Starostlivo uschovať parkovací lístok. Zákazník nesie zodpovednosť za stratu, poškodenie a zničenie (poškodenie čitateľnosti) parkovacieho lístka. V prípade straty parkovacieho lístka bude vozidlo vydané z garážového domu len na základe predloženia technického a občianskeho preukazu užívateľa motorového vozidla a zároveň, ak doba parkovania nepresiahne 24 hodín, bude účtovaná peňažná náhrada za stratu parkovacieho lístka vo výške podľa platného cenníka, v prípade ak presiahne 24 hodín, bude účtovaná cena vo výške zodpovedajúcej skutočnej dĺžke parkovania podľa platného cenníka a peňažná náhrada za stratu vo výške podľa platného cenníka.

10. Platbu za parkovné vykonať vždy pred nastúpením do motorového vozidla.

11. V prípade zistenia poruchy platobného terminálu túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi garážového domu prostredníctvom komunikátora umiestneného na automatickej pokladni. Porucha platobného terminálu neoprávňuje zákazníka parkovať zadarmo.

12. Pri náhlej strate dokladov, finančnej hotovosti, ochorenia, úrazu a pod. musí zákazník na vlastné náklady zabezpečiť odvoz alebo odtiahnutie motorového vozidla. Parkovné sa potom účtuje do doby opustenia garážového domu.

13. Pre dlhodobé parkovanie si zákazník môže zakúpiť parkovaciu kartu. Parkovacia karta umožňuje zákazníkovi parkovať výlučne na vyhradenom parkovacom mieste prislúchajúcom k parkovacej karte. V prípade straty parkovacej karty bude zákazníkovi účtovaná peňažná náhrada vo výške 30,- EUR.

14. Mesačné/ročné parkovné sa zmluvne dohodne u prevádzkovateľa D O A S, a.s.

15. Parkovacia karta oprávňuje na nepretržitý vjazd a výjazd z priestorov garážového domu pre motorové vozidlá, ktorých EČV sú pridelené k parkovacej karte. Nahlásenie EČV a ich zmenu nahlasuje zákazník prevádzkovateľovi garážového domu. Jednu parkovaciu kartu je možné využívať v jednom čase len pre jedno EČV motorového vozidla.

Čl. IV
V celom garážovom dome je zakázané

1. Nechávať v zaparkovanom uzamknutom motorovom vozidle deti a živé zvieratá.

2. Prespávať v motorových vozidlách.

3. Nechávať v zaparkovaných motorových vozidlách cenné veci na viditeľných miestach.

4. Fajčenie a používanie otvoreného ohňa, taktiež zákaz manipulácie s horľavými látkami.

5. Odkladanie a skladovanie predmetov všetkého druhu, obzvlášť predmetov z horľavých materiálov.

6. Čerpanie pohonných hmôt do nádrží motorových vozidiel, prevádzanie opráv, vymieňanie oleja, nabíjanie štartovacích akumulátorov, vypúšťanie chladiacich a iných kvapalín.

7. Ponechanie motora v chode po dlhšiu dobu, skúšanie motora.

8. Parkovanie motorových vozidiel s netesniacou nádržou alebo iným poškodením ohrozujúcim prevádzku garážového domu, rovnako ako parkovanie motorových vozidiel, ktoré nie sú v riadnom technickom stave a vozidiel nesplňujúcich technické predpisy.

9. Umývať motorové vozidlá alebo ich opravovať s výnimkou odstavenia poruchy za účelom uvedenia motorového vozidla do prevádzky.

10. Parkovanie motorových vozidiel v jazdných pruhoch pred núdzovými východmi a výjazdmi z garážového domu, mimo parkovacieho miesta vzhľadom k možnému narušeniu plynulosti prevádzky.

11. Pohyb osôb na kolieskových korčuliach, skateboardoch, bicykloch a elektrických kolobežkách.

12. Parkovanie motorových vozidiel s nasadenými snehovými reťazami na kolesách, poprípade s pneumatikami s hrotmi.

13. Používanie výstražných zvukových znamení.

Čl. V
Zodpovednosť za škodu

1. Každý užívateľ parkujúci v garážovom dome berie na vedomie, že parkovacie miesta v garážovom dome sú spoplatnené.

2. Zodpovednosť za škodu sa riadi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí a motorových vozidiel zaparkovaných v garážovom dome. Zaparkované vozidlá nie sú strážené a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich poškodenie, zničenie alebo stratu počas parkovania.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach odložených počas parkovania v motorovom vozidle, taktiež nezodpovedá za škodu na voľne odmontovateľných častiach motorového vozidla.

5. Zákazník, vrátane všetkých osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch garážového domu, je povinný starať sa o to, aby na majetku prevádzkovateľa a ostatných zákazníkov garážového domu nevznikla škoda, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo jeho motorovým vozidlom na majetku prevádzkovateľa a iných zákazníkov garážového domu.

6. Zákazník je povinný nahradiť prevádzkovateľovi všetky škody na garážovom dome a jeho zariadení, spôsobené vlastným zavinením.

7. Zákazník je povinný bezodkladne každú škodu nahlásiť prevádzkovateľovi, ak bola spôsobená zákazníkovi činnosťou prevádzkovateľa.

Čl. VI
Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ je povinný:
a. zabezpečovať prevádzku garážového domu v zmysle tohto prevádzkového poriadku a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,

b. udržiavať čistotu a poriadok v garážovom dome vrátane zimnej údržby, odstrániť všetky prekážky, ktoré môžu mať vplyv na plynulú a bezpečnú prevádzku garážového domu,

c. každému umožniť oboznámenie sa s týmto prevádzkovým poriadkom, s dobou prevádzky a s cenami za poskytované služby zverejnením na príslušnej prevádzke a webovej stránke,

d. zamietnuť vjazd motorového vozidla na parkovacie plochy iným typom motorových vozidiel ako motorovým vozidlám, teda vozidlám s prívesným vozíkom a vozidlám, ktorých rozmery sa odlišujú od štandardu, pre ktorý je garážový dom určený,

e. zamietnuť vjazd autobusom a vozidlám s celkovou dĺžkou nad 5 m do garážového domu,

f. vykonávať kontrolu a monitoring garážového domu,

g. v prípade obmedzenia užívania predplateného parkovania zo strany prevádzkovateľa, a to podľa bodu 2. h) tohto Čl. prevádzkového poriadku, zákazník má nárok na predĺženie platnosti parkovacej karty o obdobie, počas ktorého bolo parkovanie zo strany prevádzkovateľa obmedzené.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený:
a. spoplatniť parkovné,

b. v prípade naplnenia parkovacej kapacity garážového domu neumožniť zaparkovanie vyššieho počtu motorových vozidiel ako je kapacita garážového domu,

c. požadovať od každého subjektu, ktorému podľa tohto parkovacieho poriadku vzniká oprávnenie parkovať v garážovom dome, dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku,

d. uzavrieť garážový dom v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva, ktoré by mohlo mať priamy alebo nepriamy vplyv na ohrozenie a poškodenie života, zdravia alebo majetku subjektov parkujúcich v garážovom dome a prevádzkovateľa,

e. zamietnuť vjazd do garážového domu motorovým vozidlám, ktorých technický stav nezodpovedá platným právnym predpisom o cestnej premávke, motorovým vozidlám bez evidenčného čísla, motorovým vozidlám so snehovými reťazami alebo s klincami na pneumatikách, ostatným vozidlám, ktoré môžu poškodiť majetok prevádzkovateľa,

f. upozorniť štátnu a mestskú políciu na podozrenie z páchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, iného priestupku alebo trestného činu, ak ktokoľvek zdržujúci sa v mieste parkovísk v garážovom dome koná v rozpore s týmto parkovacím poriadkom, resp. s dopravnými alebo inými platnými právnymi predpismi, vrátane prípadov, keď daný subjekt zaparkuje motorové vozidlo:
– takým spôsobom, že tvorí prekážku v premávke garážového domu,
– v rezervovaných parkovacích miestach,
– mimo vyznačeného parkovacieho miesta,
– na viacerých vyznačených parkovacích miestach súčasne, bez úhrady parkovného

g. vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú užívateľ parkujúci v garážovom dome alebo držiteľ parkovacej karty vzťahujúcej sa na garážový dom spôsobí prevádzkovateľovi,

h. pozastaviť, alebo zrušiť platnosť zakúpenej parkovacej karty na dobu nevyhnutnú v prípade, že nastane prekážka na strane prevádzkovateľa pri poskytovaní parkovania v garážovom dome ako technická porucha, živelná pohroma, spoločenské alebo iné podujatia v spolupráci s verejným sektorom, prípadne iná situácia, na ktorú nemá prevádzkovateľ dosah.

Čl. VII
Kontrola

1. Každý užívateľ parkujúci v garážovom dome je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok a konať pri parkovaní tak, aby v garážovom dome nedochádzalo k škodám na majetku, ujme na zdraví alebo k porušovaniu práv a záujmov iných osôb a prevádzkovateľa.

2. Pri zistení akéhokoľvek porušenia tohto prevádzkového poriadku a súčasnom porušení pravidiel cestnej premávky, bude takéto konanie, v rámci podozrenia zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky oznámené príslušnému orgánu Policajného zboru Slovenskej republiky alebo mestskej polícii.

Čl. VIII
Kamerový systém

1. Prevádzkovateľ používa výlučne za účelom ochrany garážového domu a za účelom dodržania povinností podľa prevádzkového poriadku kamerový systém, ktorý sa prevádzkuje v súlade s právnymi predpismi.

2. Prevádzka kamerového systému však neslúži na stráženie motorového vozidla, resp. na činnosti spojených som strážením motorového vozidla. Existencia kamerového systému nezakladá zodpovednosť prevádzkovateľa.

3. Užívatelia nie sú oprávnení požadovať od prevádzkovateľa záznamy vyhotovené kamerovým systémom. Prevádzkovateľ je však oprávnený tieto záznamy poskytnúť príslušným oprávneným orgánom na základe ich žiadosti alebo ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona.

Čl. IX
Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom

1. Prevádzkovateľ je osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov užívateľa a osobných údajov fyzických osôb poskytnutých užívateľom prevádzkovateľovi, ktoré sú nevyhnutné na uplatňovanie práv a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom založenou dohodou o užívaní parkovacieho miesta; na účely tohto článku sa dohodou o užívaní rozumie akákoľvek dohoda uzatvorená medzi prevádzkovateľom a užívateľom alebo inou osobou, ak je predmetom tejto dohody užívanie parkovacieho miesta.

2. Ustanovenia tohto článku sú primárne určené pre užívateľa, ktorý je fyzickou osobou. Užívateľ, ktorý je právnickou osobou a poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje fyzických osôb na účel uvedený v bode 1, je povinný tieto fyzické osoby poučiť o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a o ustanoveniach prevádzkového poriadku pred poskytnutím osobných údajov prevádzkovateľovi; na požiadanie prevádzkovateľa je užívateľ povinný preukázať prevádzkovateľovi vykonanie tohto poučenia podľa tejto vety.

3. Užívateľ, ktorý je právnickou osobou a poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje fyzických osôb na účel uvedený v bode 1, má na základe právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov postavenie samostatného prevádzkovateľa a je samostatne zodpovedný za plnenie povinností, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „NARIADENIE“), zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Účelom spracúvania osobných údajov poskytnutých užívateľom je umožnenie plnenie práv a povinností vyplývajúcich z dohody o užívaní , a to v rozsahu kontaktných údajov uvedených v dohode o užívaní. Na tento účel môže prevádzkovateľ spracúvať aj označenie štátnej poznávacej značky a typ motorového vozidla. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie dohody podľa čl.6 ods. 1 písm.b) NARIADENIA, resp. podľa § 13 ods.1 písm.b) Zákona.

Čl. X
Riešenie sporov

1. Vzťahy medzi užívateľmi garážového domu a prevádzkovateľom sa riadia ustanoveniami tohto prevádzkového poriadku, cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto prevádzkovaného poriadku, prípadne dohody o užívaní parkovacieho miesta a právneho poriadku Slovenskej republiky.

2. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou, účastníci sporu sú oprávnení riešiť spor v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Čl. XI
Cenník za poskytované služby

1. Aktuálny Cenník parkovného v garážovom dome je zverejnený pred vstupom na rampu garážového domu a na webovej stránke parkovacidomdoas.sk

Čl. XII
Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkový poriadok garážového domu sú povinní dodržiavať všetci užívatelia garážového domu a je pre nich záväzný.

2. Prevádzkový poriadok garážového domu je platný a účinný od 15.06.2023

3. Prevádzkový poriadok garážového domu bude viditeľným spôsobom umiestnený v garážovom dome a zároveň bude uvedený na webovej stránke prevádzkovateľa parkovacidomdoas.sk

4. Celý objekt garážového domu je monitorovaný kamerovým systémom.

5. Prevádzkový poriadok je prevádzkovateľ oprávnený jednostranne zmeniť resp. upraviť, ak:
a. dôjde k zmene právnych predpisov,

b. dôjde k vážnym objektívnym a preukázateľným dôvodom na strane prevádzkovateľa.

Zmena prevádzkového poriadku nadobúda účinnosť jeho zverejnením na to určenom mieste.

6. A sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia prevádzkového poriadku neplatné, nevykonateľné alebo neúčinné, nemá to za následok neplatnosť, nevykonateľnosť alebo neúčinnosť celého prevádzkového poriadku.