Cookies

Používame cookies, niektoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky, iné môžeme používať len s vašim súhlasom. Prečítajte si viac o využívaných Cookies.

Nastavenie Cookies

Webová stránka parkovacidomdoas.sk používa rôzne cookies, niektoré sú nevyhnutné pre jej fungovanie, iné môžeme používať len s vašim súhlasom. Prečítajte si viac o využívaných Cookies.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

poskytované podľa Nariadenia EP a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“).

I. Identifikácia Prevádzkovateľa a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom, v mene ktorého sa Osobné údaje spracúvajú, je spoločnosť D O A S, a.s., so sídlom: Košická 5590/56, 821 08 Bratislava, IČO: 31 373 917, zapísaný v obch. reg. Mestského Súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 622/B. Kontaktné údaje sú: tel. +421 2 50 702 700, e-mail: doas@doas.sk.

II. Rozsah spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje potenciálnych klientov a/alebo klientov, fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby (ďalej aj ako „dotknuté osoby“) v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti, e-mailová adresa, telefónne číslo; u fyzickej osoby-podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie (ďalej aj ako „osobné údaje“).

III. Definícia účelov spracúvania a určenie právneho základu

DOAS spracúva Osobné údaje v rozsahu, v akom boli Vami, ako dotknutou osobou, poskytnuté pre nasledovné účely:

– účel priameho marketingu, k informovaniu dotknutých osôb ako klientov alebo potenciálnych klientov o novinkách týkajúcich sa jednotlivých Projektov realizovaných spoločnosťou DOAS a k oslovovaniu klientov s ďalšími marketingovými ponukami spoločnosti DOAS prostredníctvom directmailu, newsletteru, adresných ponúk, respektíve inou vhodnou formou. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti DOAS alebo súhlas, v prípade, že klient alebo potenciálny klient poskytne e-mailovú adresu a vyjadrí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom zasielania obchodných a marketingových informácii zo strany DOAS;

– účel evidencie a podpory komunikácie pri predaji nehnuteľností, právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem DOAS (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)

– účel plnenia zmluvných povinnosti, DOAS spracúva Vaše osobné údaje, ktoré nám oznámite v súvislosti s uzavretím rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo kúpnej zmluvy, dodatkov k nim alebo akejkoľvek s nimi súvisiacej zmluvy či dohody za účelom realizácie predzmluvných rokovaní, príprave zmluvnej a inej dokumentácie, plnenia zmluvy a jednotlivých záväzkov, evidencie zmluvných vzťahov a vedenia účtovníctva, reklamácií a iných Vašich požiadaviek a našich záväzkov. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade potreba, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba ako aj plnenie našich zákonných povinností v súvislosti s vedením účtovníctva.

– účel vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania spoločnosťou DOAS. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem DOAS (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR);

– účel plnenia povinností spoločnosti DOAS podľa príslušných právnych predpisov, napríklad daňových povinností alebo povinností týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR);

IV. Kategórie dotknutých osôb

DOAS spracúva Osobné údaje na účely uvedené v čl. III týkajúce sa klientov a potenciálnych klientov, ako dotknutých osôb, u ktorých DOAS eviduje, že prejavili záujem o niektorý z Projektov.

V. Oprávnené záujmy sledované DOAS

Oprávnený záujem DOAS spočíva v možnosti zoznámiť klientov a potenciálnych klientov s výhodnými ponukami týkajúcich sa Projektov. Právnym základom spracúvania Osobných údajov na účely podľa čl. III je tak oprávnený záujem DOAS, a to podľa príslušného článku Nariadenia GDPR a príslušného ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov, za predpokladu, že v danom prípade nad takýmto záujmom DOAS neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Pokiaľ nemáte záujem dostávať novinky a aktuálne informácie o výhodných ponukách týkajúce sa projektov realizovaných spoločnosťou DOAS, môžete kedykoľvek bezplatne uplatniť právo namietať spracúvanie Osobných údajov spoločnosťou DOAS, a to najmä nasledujúcimi spôsobmi:

a) poštou na adrese sídla spoločnosti DOAS,

b) kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom doručenom newsletteri;

c) prostredníctvom e-mailu spoločnosti DOAS;

d) prostredníctvom telefónnej linky.

Ak budete namietať voči spracúvaniu Osobných údajov DOAS nebude Vaše Osobné údaje ďalej spracúvať, a po doručení aspoň jedného z niektorého z prejavov vôle podľa písm. a) až d) tohto článku nebudete dostávať žiadne informácie o novinkách zo strany DOAS.

VI. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť súhlas so spracúvaním

V prípade záujmu dotknutej osoby na tom, aby mu spoločnosť DOAS zasielala novinky, marketingové informácie ako i podrobnejšie informácie o projektoch, je dotknutá osoba povinná poskytnúť spoločnosti DOAS, ako prevádzkovateľovi, aspoň svoju e-mailovú adresu a udeliť súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov na účely priameho marketingu, inak nie je možné prihlásiť sa k odberu noviniek, marketingových informácií zasielaných spoločnosťou DOAS a získať podrobnejšie informácie o Projektoch. Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu je zákonnou požiadavkou.

VII. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov Osobných údajov

Predpokladá sa, že Osobné údaje spracúvané v mene DOAS, na účely podľa čl. III budú poskytnuté tiež sprostredkovateľom, ktorí boli písomne poverení spracúvaním Osobných údajov Prevádzkovateľom. Ide najmä o doručovateľov, kuriérske spoločnosti, poradenské spoločnosti a agentúry, poskytovateľov IT služieb a ďalšie osoby, ktorých služby používame pri výkone našej činnosti. Sprostredkovateľov dôsledne vyberáme tak, aby sme zabezpečili všetky nároky na ochranu údajov (ďalej aj „príjemcovia“).

VIII. Doba uchovávania Osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel spracúvania Osobných údajov na ktorý boli získané, najneskôr však do doby keď nebude daný právny základ spracúvania Osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

IX. Informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania

DOAS pri spracúvaní Osobných údajov nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovanie.

X. Informácie o ďalších právach klientov a potenciálnych klientov

Za predpokladu dodržania podmienok stanovených právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

• Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú: Dotknutá osoba má právo získať od DOAS potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania; kategórie dotknutých osobných údajov; príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; právo podať sťažnosť dozornému orgánu; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch zrozumiteľné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. DOAS poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže požadovať primeranú náhradu zodpovedajúcu administratívnym nákladom na spracovanie žiadosti.

• Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby DOAS bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

• Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie”): Dotknutá osoba má tiež právo, aby DOAS bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a DOAS je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenia GDPR; d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR. Ak DOAS zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj čl. 9 ods. 3 Nariadenia GDPR; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

• Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, DOAS informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

• Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva nie je dotknutý čl. 17 Nariadenia GDPR. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných.

• Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva): Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať

• Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

• Právo odvolať súhlas so spracúvaním: V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť najmä nasledujúcimi spôsobmi: a) poštou na adrese sídla spoločnosti DOAS, b) kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom doručenom newsletteri; c) prostredníctvom e-mailu spoločnosti DOAS; d) prostredníctvom telefónnej linky.

DOAS je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. DOAS poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov. DOAS je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti dotknutej osoby. Uvedenú lehotu môže DOAS v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť, zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. DOAS je však povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak DOAS neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.